Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Co do kanalizace nepatří

Co do kanalizace nepatří!

 • Kanalizace je určena pro komunální a průmyslovou odpadní vodu.
 • Její stavba je konstruována tak, aby dokázala tuto odpadní vodu odvádět.
 • Není však určena pro jakékoliv odpady, které nepatří do odpadních vod (ať se již jedná o tuhé či kapalné odpady).
 • Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu řeší Kanalizační řád.

Kam s tímto odpadem?
Biologický odpad - patří do kontejnerů na bioodpad nebo do zahradních kompostérů.

 •  Odpady z kuchyňských drtičů,
 •  zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 •  tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) – patří do sběrných nádob.

Správný způsob likvidace tuků je takový, že je obyvatelé musí shromažďovat do nádoby, kterou lze pevně uzavřít a poté ji odvézt v uzavřené nádobě do kontejneru.

!!! Používáním drtiče kuchyňských odpadů porušujete kanalizační řád!!!
Chemikálie a další nebezpečné látky - patří do kontejneru přistaveném při mobilním svozu:

 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní a další chemické látky

Veškeré hygienické potřeby (vlhčené ubrousky také!) - patří do kontejnerů na směsný odpad.
Léky - patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny.

Havárie ČOV v Pavlíkově

ucpané čerpadloucpané čerpadlo 1ucpané čarpadlo vlhčené ubrousky a hyg. potřebyvydřené řezací zařízeníucpané potrubí odpadem a tukemucpané tukem

SOVAK ČR: Toalety nejsou odpadkové koše!

Provozovatelé vodohospodářské infrastruktury čelí vzrůstajícím provozním problémům a dodatečným nákladům na čištění odpadních vod z důvodů zvýšeného výskytu výrobků pro osobní péči ve veřejných kanalizacích. Je pravdou, že výskyt těchto produktů (vatové tyčinky, hygienické vložky, dětské či odličovací ubrousky atd.) není novou záležitostí a provozovatelé se s nimi v různé míře setkávají a vyrovnávají na jednotlivých stupních kanalizací a čistíren odpadních vod již řadu let. V poslední době však někteří výrobci produktů osobní péče uvádějí na trh vlhčené ubrousky jakožto částečnou náhradu toaletního papíru, které lze dle jejich deklarace stejně jako toaletní papír spláchnout do kanalizace. Taktéž někteří výrobci toaletního papíru vyrábějí tento produkt s nosičem (ruličkou), který označují za rozpustitelný a taktéž spláchnutelný.

SOVAK ČR upozorňuje, že vlhčené ubrousky způsobují řadu provozních problémů při sběru, čerpání a čištění odpadních vod, významným způsobem zvyšují náklady na servis a údržbu těchto zařízení a v neposlední době mají výrazný negativní vliv na řádné plnění požadavků vyplývajících z příslušných vodoprávních povoleních. Vlhčené ubrousky jsou obvykle vyrobeny z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů. Z tohoto důvodu nedochází k jejich úplné dezintegraci, nebo k ní dochází až po delším čase. Vlhčené ubrousky a jiné přípravky pro osobní péči mají tendenci ulpívat v stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či překážkách a vytvářet vysoce odolnou kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu kanalizačních sítí, zanášení česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších čidel měřící techniky z činnosti.

Provozovatelé se rovněž setkávají i s používáním domácích drtičů odpadů u zákazníků, ovšem kuchyňský odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, například rozmělněný kuchyňský odpad, který není odpadní vodou ve smyslu § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod kat. č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu příslušného provozovatele a povinností ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů. Případné sankce mohou dosáhnout pokuty až ve výši několik mil. korun v závislosti na uplatněném zákoně a osobě pachatele.

Podle SOVAK ČR kanalizace pro veřejnou potřebu slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod, ostatní výrobky mají být recyklovány či odstraňovány jako komunální odpad, i když jejich výrobci uvedou na obalu informaci o možnosti jejich spláchnutí do kanalizace. SOVAK ČR vítá další diskuzi nad novými materiály, které by umožnily do budoucna tyto výrobky splachovat společně s odpadní vodou do kanalizace, ovšem výhradně pokud tyto výrobky budou splňovat technické normy, které zajistí jejich neškodnost. Jedním ze základních předpokladů takovýchto výrobků je složení z materiálů, schopných rozpuštění a degradace ve vodním prostředí a neschopných agregace na vodní hladině, bez příměsi plastů či recyklované celulózy.

Důsledné dodržování výše uvedených pravidel přispěje ke snížení počtu havarijních situací na stokové síti či jednotlivých stupních čistíren odpadních vod a snížení nákladů spojených s řešením těchto událostí. Rovněž dojde ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a prodloužení životnosti jednotlivých prvků vodohospodářské infrastruktury.

Ing. Oldřich Vlasák

ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Ing. Filip Wanner a Ing. Ondřej Beneš

Zdroj:https://www.sovak.cz/cs/clanek/sovak-cr-toalety-nejsou-odpadkove-kose

informace

Odpady a odpadové hospodářství

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

munipolis

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

linka bezpečí

linka bezpečíllinka bezpečí

elektro seidl

Aktuální teplota

18.7.2024 09:07

Aktuální teplota:

35.5 °C

Vlhkost:

34.5 %

Rosný bod:

17.5 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1