Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Poskytnutí příspěvku na domovní čistírnu odpadních vod

Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na pořízení domovní čistírny odpadních vod

Zastupitelstvo Městyse Pavlíkov schválilo usnesení č. 28/2020 ze dne 29. 4. 2020, pravidla pro poskytování finančního příspěvku na pořízení domovní čističky odpadních vod.

Poskytovatelem příspěvku je Městys Pavlíkov. Zdroj pro poskytnutí příspěvku jsou finanční prostředky městyse. Podmínkou poskytnutí příspěvku na domovní čistírny je schválení příspěvku v rozpočtu městyse v daném kalendářním roce.

Při vyčerpání schválené finanční částky v kalendářním roce se žádost posouvá do dalšího kalendářního roku, pokud nebude zastupitelstvem tato částka navýšena.

Žádosti budou vyřizovány v pořadí podle podání žádostí na úřad Městyse Pavlíkov.

Podaná žádost bude přezkoumána a podléhá schválení zastupitelstvem městyse.

Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo jednotlivé žádosti se zdůvodněním zamítnout.

Nelze zažádat o příspěvek na čistírnu odpadních vod, pokud rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nabylo právní moci před dnem schválení usnesení č. 28/2020 ze dne 29. 4. 2020.

Finanční příspěvek ve výši 25. 000,- Kč na pořízení domovní čističky odpadních vod pro jeden rodinný dům s č.p./č. e, se žadateli poskytne při splnění níže uvedených podmínek:

 

 1. Příjemce příspěvku
 • Příspěvek se poskytuje pouze fyzickým osobám, občanům obcí Chlum, Ryšín, Skřivaň a Tytry, je poskytován pouze na dům ve kterém mají nahlášený trvalý pobyt.
 • V době podání žádosti musí mít občan trvalý pobyt v obcích Chlum, Ryšín, Skřivaň a Tytry po dobu minimálně 24 měsíců.
 • Žadatel o příspěvek nesmí mít vůči městysi Pavlíkov žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 • Žadatel příspěvku musí být fyzická osoba zletilá, způsobilá k právnímu jednání, která vlastní zcela, nebo zčásti nemovitost pro bydlení v obcích Chlum, Ryšín, Skřivaň a Tytry.

 

 1. Účel a podmínky příspěvku
 • Příspěvek bude poskytnut na pořízení domovní čističky odpadních vod, které splňují požadavky vyplívajících ze závazných právních předpisů zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, čistička odpadních vod musí mít odpovídající certifikaci.
 • Domovní čistička odpadních vod bude realizována na základě povolení k provedení stavby vodního díla a vypouštění odpadních vod se bude řídit povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (případně k jejich akumulaci v nádrži s jejich následným využitím pro zálivku pozemku).
 • Příspěvek nebude poskytován na domovní čističky odpadních vod, které nebudou povoleny příslušným úřadem.
 • Příspěvek je možné poskytnout pouze jednou pro jednu nemovitost k bydlení.
 • V případě sdružení více rodinných domů do jedné čističky odpadních vod odpovídá výše poskytnutého příspěvku součtu pro jednotlivé rodinné domy.

 

 1. Postup při poskytování příspěvku
 • Finanční příspěvek bude poskytnut na základě žádosti vlastníka objektu, po předložení povinných dokladů:

• Povolení k provedení stavby vodního díla a vypouštění odpadních vod

• Certifikát domovní čističky odpadních vod

• Faktury o zaplacení domovní čističky odpadních vod

 • Příspěvek se poskytuje bezhotovostním převodem na účet žadatele o příspěvek
 • S žadatelem bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 

 1. Kontrola čerpání příspěvku
 • Doba udržitelnosti domácí čističky odpadních vod je stanovena na 5 let ode dne poskytnutí příspěvku. Po tuto dobu musí čistička odpadních vod splňovat funkční a provozní podmínky v souladu s platnou legislativou.
 • V případě převodu nemovitosti na jiného vlastníka (spoluvlastníka) v průběhu doby udržitelnosti budou povinnosti původního vlastníka přecházet na nového vlastníka spolu s převodem vlastnických práv k nemovitosti. Odpovědnost za dodržení této podmínky leží na příjemci dotace.
 • Příjemce příspěvku je povinen kdykoliv po dobu udržitelnosti umožnit poskytovateli dotace kontrolu technického stavu čističky odpadních vod, umožnit odebrat vzorky vypouštěných odpadních vod.
 • Jakost vypouštěných odpadních vod bude dokladována rozborem odpadních vod v rozsahu minimálně jeden rozbor ročně po dobu udržitelnosti příspěvku 5 let, tyto doklady budou každý rok dodány na úřad Městyse Pavlíkov po dobu udržitelnosti příspěvku.
 • Při zjištění nedostatků při provozování čističky odpadních vod (např. nedodání potvrzení rozboru odpadních vod) může obec požadovat vrácení celého nebo části finančního příspěvku na domovní čističku odpadních vod, jestliže ani po předchozí výzvě k nápravě příjemce příspěvku nedostatek při provozování čističky odpadních vod ve stanovené lhůtě (min. 15. dnů) neodstraní.

 

V Pavlíkově dne 30.4.2020

 

     Miroslav Macák                                                               Aleš Záblocký

           starosta                                                                    místostarosta

Příloha č. 1 - žádost.pdf (427.87 kB)

Příloha č. 2 - vzor VPS.pdf (449.06 kB)

Zodpovídá: Hana Vejříková

Úřad městyse

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

elektro seidl

Aktuální teplota

1.12.2022 11:47

Aktuální teplota:

3,5 °C

Vlhkost:

91,4 %

Rosný bod:

2,2 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
1
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1