Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

Informace o zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

zde ke stažení


 

Kontrolní záznamy zpracování

zde ke stažení 


Informace o kamerovém systému provozovaném Městysem Pavlíkov

IČO: 00244210

Se sídlem: Pavlíkov 185, 270 21 Pavlíkov

(dále jen „správce“)

 1. Účelem provozování kamerového systému a účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému je ochrana majetku správce.
 2. Kamerový systém správce zpracovává popisné osobní údaje.
 3. Kamerový systém správce zpracovává obrazový záznam bez zvuku.
 4. Kamerový systém je instalován v prostorách/budově správce na adrese Pavlíkov č.p. 185.
 5. Osobní údaje získané kamerovým systémem jsou zpracovávány pouze správcem.
 6. Osobní údaje získané kamerovým systémem je možné poskytnout jako příjemci výhradně Policii ČR nebo jiným orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení, případně správním orgánům pro účely přestupkového řízení nebo řízení o jiném správním deliktu.
 7. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
 8. V rámci kamerového systému provozuje správce celkem:
 1. 3 venkovní kamery umístěné na opláštění budovy vlevo od hlavního vchodu na úřad městyse a nad vchodem do Galerie Anderle
 2. 11 vnitřních kamer v Galerii Anderle

Situační plánek umístění kamer a monitorovaných prostor. (89.37 kB)

 1. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány po dobu 5 dnů. K vymazání záznamu dochází přepisem ve smyčce.
 2. Prostory snímané kamerovým systémem jsou viditelně označeny upozorněním o této skutečnosti.
 3. Režim fungování kamerového systému je nepřetržitý.
 4. Každý subjekt údajů má v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů zejména následující práva:
 • Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány jejich osobní údaje a jaké jsou jejich práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracování osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoo.cz).
 1. Správce upozorňuje, že subjektu údajů nebudou poskytnuty osobní údaje/záznamy zasahující do práv jiných osob. V případě zjevně nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí může správce požadovat náhradu nákladů vynaložených na poskytnutí informace nebo takový požadavek odmítnout.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí kontaktujte prosím starostu, příp. pověřence pro ochranu osobních údajů.


Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Městys Pavlíkov

Kontakty na správce najdete zde: www.pavlikov.cz/urad-mestyse/podatelna/

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (Městys Pavlíkov) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Zuzana Krausová, zuzana.krausova@sms-sluzby.cz, tel. 604 679 889.

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí1 a dodržuje důvěrnost i o stížnostech2 . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON). 

4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).

5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu [ mestys@pavlikov.cz ] zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva. 

Pověřenec pro ochranu osbních údajů

Zuzana Krausová, zuzana.krausova@sms-sluzby.cz, tel. 604 679 889
 
"Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)."

1 § 45 zákona o zpracování osobních údajů

2 Čl. 38 odst. 5 ON

 

 

 

Úřad městyse

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

munipolis

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

linka bezpečí

linka bezpečíllinka bezpečí

elektro seidl

Aktuální teplota

18.7.2024 11:07

Aktuální teplota:

35.8 °C

Vlhkost:

32.7 %

Rosný bod:

16.9 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1