Městys Pavlíkov
Městys Pavlíkov

SDH Skřivaň

Sbor dobrovolných hasičů Skřivaň

Historie spolku

K založení hasičského sboru v naší obci došlo dle dochovaného protokolu z ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů na Skřivani dne 30.července 1891 v hostinci pana Zusky o osmé hodině večerní. Schůzi zahájil, za přítomnosti starosty obce pana Josefa Knota učitel Karel Nedvěd tímto provoláním: „Ctění pánové! Jsem zmocněn ctěným přítomným starostou obce panem Josefem Knotem abych zahájil schůzi.Vítám Vás všechny srdečně kdož jste přišli abyste přispěli ku zřízení instituce pro obec velmi prospěšné, prohlašuji schůzi za zahájenou a vyzívám Vás byste se mnou provolali největšímu veliteli všech dobrovolných sborů hasičských a zároveň také jejich největšímu dobrodinci Jeho Veličenstvu, našemu nejmilostivějšímu císaři a králi Františku Josefovi I. Sláva! „Všichni přítomní povstali a třikráte hlučně „sláva“ zvolali. Učitel Karel Nedvěd byl poté zvolen prvním předsedou a velitelem sboru. Ke sboru se přihlásilo 25 spoluobčanů.

V roce 1892 byla pořízena ruční kolová stříkačka od firmy Smekal-Praha Smíchov a 80 m hadice za 600 zlatých, ruční malá stříkačka za 50 zlatých, rozličné přístroje k hašení za 40 zlatých, hasičská kolna na hasičské nářadí za 230 zlatých a berlová stříkačka za 85 zlatých.

Po roce 1948 zůstala beze změny jen místní organizace „Sboru dobrovolných hasičů“.

Místní jednota požární ochrany byla opravdu dobře připravena. Na čestném místě se zařadili při soutěžním cvičení jak v Mutějovicích tak i v Lužné. Zvláště se osvědčili dne 4.9.1959 při vypuknutí ohně (hořela kolna u č.p. 23) v blízkosti několika málo metrů od doškových střech, zásah vodou od našich požárníků byl tak brzy, že se oheň podařilo udržet, než se dostavili požárníci ze Všetat, Tyter a Pavlíkova.

Počet členů v roce 1960 – 43!!!

Dne 13.3. 1961 zasahovala jednota protipožární ochrany nad bývalou sušárnou na sušené ovoce u samoty v „Habrovém loužku“. Rovněž se v roce 1961 ukázali velmi vycvičeni v pohotovosti při soutěži v Chlumu u Rakovníka. Zde provedli 3x cvičení na sucho a 2x s vodou.

V roce 1971 svaz požární ochrany zorganizoval zvláštní družstvo z mladých příslušníků, uspořádal soutěž družstev, tři cvičení a provedl sběr odpadových surovin. Dne 13.6. byla slavnostní schůze k 80. výročí založení sboru. Konala se v místním pohostinství „Jednota“, kde byl uspořádán oběd a udělování odznaků.

Místní jednotka „Svazu požární ochrany ČSSR“ má v roce 1975 36 členů, jejichž práce je zaměřena na údržbu stříkačky a námětových cvičení.

U dalšího požáru lesa v „Habrovém loužku“ zasahovali požárníci 1.4.1976.

V roce 1990 se uvažovalo k rekonstrukci nebo výstavbě nové požární zbrojnice. Toto bylo vcelku pochopitelné, vždyť se jednalo o jeden z nejdůležitějších objektů ve vsi. S jehož využitím je třeba počítat i pro další léta. Po zhodnocení všech okolností bylo rozhodnuto v naší obci přistoupit k nové výstavbě požární zbrojnice – tento projekt nikdy nebyl zrealizován. Původní požární zbrojnice je využívána do dnešní doby.

Největší krizi prožíval náš sbor kolem roku 2000 kdy reálně hrozilo, že sbor zanikne. Avšak i tuto reálnou hrozbu se nám podařilo vyřešit. V tomto období se obdivuhodně stmelil kolektiv stávajících i nově přijmutých členů a dokázal, že lze učinit i nemožné. Výsledky činnosti nedali na sebe dlouho čekat. Následuje období kdy sbor uspořádal množství kulturních akcí, včetně oslav výročí založení SDH.

Jeho činnost pronikla v širší známost po roce 2002, kdy se jednotka tohoto sboru aktivně podílela na odstraňování následků ničivých záplav jež postihly naši republiku.

Zlaté časy SDH Skřivaň nastaly pod vedením Vlastislava Gebharta v roce 2003, spolek se v tomto roce zapojil do vyčištění obecní jámy a kanalizačních výpustí, likvidace divoké skládky u místního hřbitova a výsadby lesních stromků, úklidu sběrného místa ve „Štěpnici“, pořádání skřivaňské pouti spojené s vysvěcením nového kříže, údržby hasičské zbrojnice a významné pomoci při rekonstrukci fasády v sokolovně.

V roce 2005 do sboru dobrovolných hasičů Skřivaň vstoupili členové v té době zaniklé  organice z Tyter. Pořádali každý druhý měsíc výborovou schůzi, uspořádali několik námětových cvičení, průběžně provádí údržbu požární zbrojnice a zakoupili novou požární stříkačku, uspořádali zábavu, dětský den u rybníka a výlet členů do ZOO v Plzni.

V roce 2006 opravili podlahu požární zbrojnice a zakoupili hasičské pracovní stejnokroje.

V roce 2007 postupně opravili střešní krytinu a instalovali okapy kolem celé zbrojnice, takže už se budova nepodmáčí.

V roce 2008 iniciovalo SDH Skřivaň zhotovení repliky sochy sv. Isidora dr. Hermanem na sloup za vsí.

Při výroční schůzi v roce 2018 se členové rozhodli zapojit do činnosti v oblasti požárního sportu. Sestavili zájmový kolektiv a v témže roce se zůčastnili několika soutěží v Krušnohorské, Podřípské a Brdské lize.

                                                                                 zdroj: Kronika Skřivaně

 https://sdhskrivan.proweb.cz/

 

Organizace

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

munipolis

masáže

buď vidět

Pralinky z Pavlíkova

Pralinky a čokoláda z Pavlíkova
paní Pavly Jiránkové

linka bezpečí

linka bezpečíllinka bezpečí

elektro seidl

Aktuální teplota

18.7.2024 09:07

Aktuální teplota:

34.5 °C

Vlhkost:

36.9 %

Rosný bod:

17.7 °C

Záchranný kruh

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1